AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL – CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA

En conformitat amb allò que disposa en l’article 10 la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que la nostra web corporativa, accessible a través de la URL http://colegiobarcelona.es (d’aquí en endavant, la “Web AIS Barcelona”), és gestionada i operada per la mercantil CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, amb domicili al carrer Foronda,6, de Madrid, amb C.I.F. B- 85194827 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Volum 24.676, Secció 8ª, Foli 41, Full M-444132 (d’aquí en endavant, “L’Escola”).

Les presents condicions estableixen els termes d’ús i accés a la Web AIS Barcelona, que l’Escola publica i deixa a disposició dels usuaris.

A tots els efectes legals, forma part integrant dels presents termes la POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES que es troba al peu de cada pàgina de la Web AIS Barcelona.

La navegació per les pàgines web que conformen la Web AIS i/o qualsevol altra utilització de la mateixa o els seus continguts, suposa que Vostè accepta plenament la totalitat dels termes d’ús vigents en cada ocasió en què s’accedeix a la mateixa, tal com aquests termes queden aquí recollits.

1. PÚBLIC AL QUE VA DIRIGIDA LA WEB AIS BARCELONA.

La Web AIS Barcelona, està dirigida al públic en general que demanda la informació sobre les activitats, serveis i objectius propis de L’Escola, oferint en particular, informació sobre el seu Projecte Educatiu, Oferta Educativa i Activitats escolars i extraescolars. L’objectiu a través de la Web, és donar la informació més completa possible a persones interessades en l’Escola, servint igualment d’instrument o mitjà de comunicació entre els pares dels alumnes i la mateixa escola.

S’atribueix la condició d’usuari a aquell que s’utilitza o navega per la Web AIS Barcelona. Aquesta activitat porta implícita l’adhesió en aquest text de caràcter legal, així com a les Polítiques de Protecció de Dades publicades en cada moment en què es produeix un accés a la  Web.

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS. EXCLUSIÓ DE GARANTIES.

L’Escola es reserva el dret a modificar en qualsevol moment el que consideri oportú, l’accés, configuració o continguts que s’integren en la Web AIS Barcelona, el que pot implicar la modificació dels documents que s’integren en aquesta Web (Avís Legal-Condicions d’ús i Política de Protecció de Dades).

Els continguts oferts a través de la Web AIS Barcelona, es publiquen amb efectes merament informatius, pel que mai podran ser considerats com documents de caràcter contractual o documents generadors d’obligacions i drets.

L’accés als continguts no implica cap tipus de garantia per part de l’Escola, respecte a d’idoneïtat, exhaustivitat, veracitat o actualitat dels mateixos i que es posen a disposició dels usuaris a través de la Web AIS Barcelona. Queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat. No obstant l’Escola, farà els seus millors esforços per mantenir la informació actualitzada i rectificar aquella que resulti errònia o inexacta.

Vostè reconeix i accepta que l’Escola no estarà obligada a confirmar la veracitat de la informació que subministra a través del FORMULARI de CONTACTE ubicat en la Web AIS Barcelona, pel que s’obliga en tot moment a facilitar informació veraç  i completa a l’Escola.

Així mateix, la complementació del FORMULARI de CONTACTE, subministrant dades identificadores de l’usuari, així com la navegació per l’Àrea Privada (subjecta a la prèvia introducció de nom d’usuari i contrasenya) seran tractats en conformitat amb allò que disposa en la Política de Protecció de Dades publicada en la Web AIS Barcelona, amb observança de les normes sobre confidencialitat. Per tant, l’accés a determinades àrees o continguts oferts a través de la Web AIS Barcelona, podria trobar-se subjecte a certes condicions de caràcter particular que completarien aquestes Condicions d’Ús.

L’Escola no garanteix la disponibilitat ininterrompuda ni la continuïtat del funcionament de la Web AIS Barcelona o de qualsevol altra àrea de la mateixa, i es reserva el dret a suspendre temporalment l’accés a la mateixa o qualsevol de les seves àrees, en cas d’avaria tècnica, canvis tecnològics que així ho requereixin o aconsellin, o treballs de manteniment o millora, així com el dret a deixar d’operar la Web AIS Barcelona. En qualsevol cas, sigui la causa que sigui, l’Escola no assumirà cap responsabilitat.

L’Escola no serà responsable dels danys soferts com a conseqüència de l’existència de virus informàtics que puguin produir una alteració dels sistemes informàtics.

Els usuaris es comprometen a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen a través de la   Web AIS Barcelona i no utilitzar-los per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (3) provocar danys en els sistemes informàtics de l’Escola; (4) introduir o difondre en la xarxa de l’Escola virus informàtics o qualssevol altre sistema que sigui susceptible de provocar danys, (5) desenvolupar activitats que tinguin a veure amb tècniques de descompilació o descodificació de contingut no autoritzada.

L’accés a la web, es produeix amb caràcter general de forma lliure i gratuïta.

La Web AIS Barcelona, ha estat creada i és gestionada de conformitat amb les disposicions legals aplicables a Espanya, incloent-hi en particular aquelles relatives a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, Serveis de la Societat de la Informació i Propietat Intel·lectual i Industrial.

3. ENLLAÇOS A/I EN ALTRES LLOCS WEB.

L’Escola podrà concloure en la Web AIS Barcelona, enllaços a llocs web de tercers. Tals enllaços són inclosos directament pel mateix o els seus proveïdors o contractistes per entendre de bona fe que, a data d’introducció dels mateixos, poden resultar d’interès per Vostè per tractar-se d’una font d’informació. Malgrat, no assumir cap responsabilitat en relació amb l’operació i/o adequació  a dret de tals llocs web, així com tampoc en relació amb accions o omissions de qui els operin, o canvis posteriors en el contingut dels mateixos. Tampoc pot garantir que els continguts que s’ofereixen a través dels mateixos siguin lícits o es prestin serveis de la qualitat adequada i normalment exigida. No obstant, l’Escola es compromet a no enllaçar amb llocs web aquells continguts que duguin implícits missatges sobre activitats il·legals, xenòfobes i susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i dignitat humana.

Es prohibeix la presentació del present lloc web en una finestra d’un lloc web diferent mitjançant la tècnica denominada “framing”, a no ser que compti amb l’exprés consentiment de l’Escola.

Es prohibeix la inserció de qualsevol tipus de contingut difós a través de la Web AIS Barcelona, en un altre lloc web diferent d’aquell mitjançant la tècnica denominada “in line linking”, si això, no compta amb el consentiment exprés de l’Escola.

S’autoritza l’establiment d’enllaços en altres llocs web, els quals estiguin dirigits a la pàgina de l’inici del present lloc web, o en el seu cas, a qualsevol altra pàgina interna (“deep link”) del lloc web, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les seves respectives d’adreces IP, assumint  la seva responsabilitat total i risc aquell que procedeixi a establir l’enllaç al lloc web.

4. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Vostè reconeix i accepta que la totalitat dels Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tots i cada un dels elements que formen part de la Web AIS Barcelona, (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, vídeos, bases de dades, software, diagrames de flux, codis font en qualsevol format, presentació, “look-amd-feel” i tecnologies i procediments subjacents), pertanyen en tot moment a l’Escola i/o als seus llicenciadors i/o proveïdors de tecnologia, continguts, productes i/o serveis, pel que els mateixos estaran subjectes al previst en la normativa legal espanyola i internacional en matèria de protecció de Drets de Propietat Intel·lectual. Qualsevol vulneració de la previsió establerta en aquest apartat suposarà  una vulneració de la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual que podrà derivar en una reclamació de caràcter civil i/o penal.

Queda expressament escollit en aquestes condicions d’ús, que Vostè no adquirirà cap dret de modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de cap contingut o element integrat a la Web AIS Barcelona, quedant l’ús de la informació limitant a les condicions establertes en aquest Avis Legal – Condicions d’Ús, és a dir, per ús privat i personal.

5. SEGURETAT.

L’Escola reconeix la importància de la seguretat de la informació pel funcionament adequat  de la Web AIS Barcelona i en conseqüència, ha adoptat i mantindrà en tot moment mesures de seguretat raonables i adequades per impedir l’accés no autoritzat per part de tercers a les àrees d’accés restringit, complint en tot cas amb allò que disposa en la normativa vigent en matèria de mesures de seguretat de fitxers que continguin dades de caràcter personal. Així mateix, el Responsable utilitza programes disponibles comercialment de detecció de virus per controlar tots els continguts que integren la Web AIS Barcelona.

6. MODIFICACIONS.
L’escola es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els termes del present Avís Legal – Condicions d’Ús o les de la Política de Protecció de Dades, així com qualsevol altre text, instruccions o avisos d’indole legal que poguessin resultar d’aplicació. Aquestes modificacions li seran comunicades mitjançant publicació dels nous textos que corresponen, amb indicació de la data d’entrada en vigor (senyalada per la data de publicació). Si us plau, consulti periòdicament els enllaços a aquests textos legals.

7. GENERAL

En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d’Aquest Avís Legal – Condicions d’Ús o els de la Política de Protecció de Dades, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per ambdues parts, excepte que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

De la mateixa manera, en cas de conflicte entre les parts, la determinació dels òrgans administratius o judicials competents per conèixer del mateix vindrà establerta conforme al que disposa en la normativa legal vigent en aquest moment.

Data de publicació: 11 de maig de 2016, a las 18:00 hores (hora peninsular).

© 2016 CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L. Tots els drets reservats.