Condicions

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES WEB AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA

A través de la present POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES, CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L (d’aquí en endavant, l’Escola) posa en coneixement dels usuaris del lloc web accessible a través de la URL http://colegiobarcelona (d’ara en endavant, la “Web AIS Barcelona”), que el mateix és operat i gestionat per la mercantil CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, amb domicili al Carrer Foronda, 6, de Madrid, amb C.I.F. B- 85194827 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Volum 24.676, Secció 8ª, Foli 41, Full M-444132 (d’aquí en endavant, “L’Escola”).

1. DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I ELS FITXERS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en endavant, LOPD), les dades facilitades per l’usuari a través del FORMULARI DE CONTACTE que apareix a la Web AIS Barcelona, en particular a l’àrea CONTACTE I ADMISSIONS , així com a qualsevol altre que l’Escola pugui recopilar i tractar, a l’exercici de la seva activitat, bé a través del formulari referenciat o a través de sistemes o mitjans aliens a aquest lloc web, seran tots ells incorporats als corresponents fitxers propietat de CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, els quals es troben degudament inscrits a la Agencia Española de Protecció de Dades (AEPD).

Els fitxers titularitat de CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, seran tractats conforme a tot allò disposat en aquesta  POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES, per mitjà de la qual s’informa a l’usuari que proporcioni dades de caràcter personal a través de la Web AIS Barcelona (FORMULARI DE CONTACTE), sobre la manera en la qual es tractaran les seves dades de caràcter personal, les finalitats per les quals són recaptats, els drets que l’assisteixen legalment, i la forma de exerceixen.

2. ACCÉS A ÀREES PRIVADES O RESTRINGIDES. NAVEGACIÓ PER LA WEB.
La navegació i accés a la Web AIS Barcelona es produeix sense necessitat d’un registre previ de l’usuari, pel que en aquest sentit no es recapten dades de caràcter personal, tret d’allò establert en el següent apartat 3 a).

L’accés a l’Àrea Privada o Restringida de la Web AIS Barcelona es produeix per part d’aquells usuaris que amb prèvia comunicació a l’Escola de certes dades de caràcter personal, han formalitzat els tràmits pertinents per la matriculació dels alumnes a l’Escola. En aquest cas, l’Escola de forma automàtica proporciona a l’usuari un nom d’usuari i una contrasenya personal per accedir a les àrees mencionades. Totes aquestes dades formen part dels fitxers titularitat de l’Escola. Per tant, per accedir a aquestes àrees no és necessari el previ registre de l’usuari a través de la Web AIS Barcelona.

Si l’Usuari decidís complimentar els FORMULARIS DE CONTACTE, subministrant les dades relatives a nom, cognoms, telèfon i correu electrònic, aquestes dades vindran a formar part del fitxer denominat: Alumnes, pares i clients potencials, del qual n’és responsable el CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L.

Les dades recaptades per l’Escola a través del FORMULARI DE CONTACTE, tenen com a finalitat, atendre de forma correcte les sol·licituds d’informació, preguntes, suggeriments o comentaris realitzats per l’usuari de l’Escola, així com a l’enviament, en el seu cas, d’informació general relativa a les activitats i serveis relacionats directa o indirectament amb l’Escola. L’enviament d’aquesta informació es podrà realitzar per l’Escola a través dem mitjans electrònics.

L’Escola no respondrà mai, en el cas que a través del FORMULARI DE CONTACTE, s’hagi proporcionat dades per part d’un menor sense el consentiment dels pares o tutors. L’Escola, en virtut de les dades que sol·licita, no té mitjans per comprovar si l’accés es produeix per un menor, són circumstàncies que s’escapen del seu control.

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment, deixar de rebre comunicacions comercials, mitjançant correu electrònic a la direcció info@agoraisbarcelona.edu.es o carta dirigida a la direcció del CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, que figura a l’encapçalament  d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.

3. TIPUS DE TRACTAMENTS.
Amb caràcter general, existeixen dos tipus de tractaments:

    1. Automatitzats: són aquells casos en que es recapta informació sense la seva intervenció. Tal i com s’explica al següent apartat, vostè disposa de mesures tècniques apropiades per evitar aquests tractaments en el cas que no estigui conforme amb els mateixos.
    2. Voluntaris: són aquells casos que els que (1) Vostè ens proporciona voluntàriament informació de caràcter personal vinculada a si mateix o (2) algun tercer facilita legítimament  informació sobre Vostè. Més endavant, trobarà informació detallada sobre els drets que li corresponen, i en particular, sobre la forma de protegir la seva intimitat en els casos de que aquesta es vegi afectada per un tercer que faciliti il·legítimament informació sobre Vostè.

4. TRACTAMENTS AUTOMATITZATS.
Quan Vostè accedeix a la Web AIS Barcelona, (ja sigui a l’àrea d’accés lliure o privat) un o varis arxius temporals denominats “cookies” (o tecnologies de logs de sessió) recullen la IP de navegació que tenen assignada per l’operador en aquest moment (si Vostè s’ha connectat a través de la direcció http://www.nace.edu.es/agoraisbarcelona), així com les dades de sessió (recordar quines àrees de la web ha visitat, les seves dades de nom d’usuari i contrasenya – si en cap moment han sigut introduïts per accedir a l’àrea privada-, quant temps ha durat la sessió de navegació, etc.). Aquesta informació s’utilitza per finalitats estadístiques i demogràfiques i amb l’objectiu de conèixer quins continguts i/o activitats desperten major interès en els visitants, així com comprovar si la navegació per la web resulta fàcil i intuïtiva.

Per tant, les cookies no s’associen, no proporciones dades de caràcter personal.

Vostè pot, en qualsevol moment, configurar el seu navegador per no acceptar “cookies” o eliminar les que s’hagin instal·lat, i seguir navegant de forma anònima per l’àrea pública de la web.

5. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.
Les dades de caràcter personal recollides per l’Escola conforme a la present POLÍTICA DE PRIVACITAT s’emmagatzemen a les bases de dades i es tracten en tot moment conforme a tot allò disposat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En particular, l’informem que l’Escola ha implementat i mantindrà en tot moment les mesures de seguretat tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, havent-hi compte del estat de la tecnologia, naturalesa de les dades d’emmagatzemat i els riscos als quals estan exposats. Tot això en conformitat amb el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. CESSIONS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
L’Escola no realitza cessions de bases de dades de caràcter personal.

No obstant, en el cas de venta de la societat CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, o dels seus actius, les seves dades de caràcter personal podran ser cedides al legítim adquirent dels mateixos, qui es subroga en la posició del CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, a tots els efectes legals oportuns.

7. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ.
En el cas que Vostè hagi facilitat dades de caràcter personal a l’Escola, podrà exercir en qualsevol moment dels seus drets d’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I/O CANCEL·LACIÓ, mitjançant correu electrònic a la direcció info@agoraisbarcelona.edu.es o carta dirigida a la direcció del CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L, indicada a l’encapçalament d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT amb la “Ref.: Dades Personals”.

8. MODIFICACIONS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
L’Escola, podrà modificar en qualsevol moment els terminis i les condicions de la present POLÍTICA DE PRIVACITAT mitjançant publicació de la nova política en aquest mateix enllaç, amb indicació de la data d’entrada en vigor (senyalada per la data de publicació). Si us plau, consulti periòdicament aquest enllaç.

Data de publicació: 11 de Maig de 2016, a las 18:00 horas (hora peninsular).

© 2016 CENTRO EDUCATIVO AGORA MASIA BACH, S.L. Tots els drets reservats.