EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Educació Secundària | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

L’objectiu més important d’aquesta etapa d’Educació Secundària és facilitar a tots els nostres alumnes els recursos necessaris per aconseguir un esperit crític, analític i racional que els permeti participar de manera activa i eficient en la societat en la qual vivim. Volem que siguin persones completes i competents.

La nostra metodologia de treball els permet adquirir uns bons hàbits de treball i estudi, de manera que aconsegueixin autodisciplina, constància i esforç. La comunicació, tant oral com escrita, es fomenta en cada una de les matèries amb la finalitat de realitzar desenvolupaments lògics, coherents i argumentats sobre qualsevol dels tems treballats.

Optem per una escola reflexiva i activa. La responsabilitat i l’autocontrol són instruments imprescindibles pel bon desenvolupament personal de cadascun dels nostres alumnes. Creem en una metodologia creativa i participativa, de manera que cada alumne pugui trobar el seu camí i aconseguir vivències d’èxit en totes les tasques que dugui a terme.

Els trets més característics de l’etapa d’Educació Secundària són:

  • El trilingüisme: cada matèria es desenvolupa en una llengua vehicular pròpia (anglès, català o castellà). A més, tots els alumnes estudien una segona llengua estrangera (alemany o francès).
  • El treball diari de les capacitats, competències i intel·ligències múltiples.
  • Les programacions multidisciplinàries i adequades a la realitat social que ens envolta.
  • L’experimentació directa i activa en grups reduïts.
  • L’aprenentatge cooperatiu en equip, per parelles i individual.
  • Una educació personalitzada, a través d’una acció de tutoria continua i individualitzada.

 

Títols i exàmens amb reconeixement oficial per part de la Universitat de Cambridge, Alliance Française, Deutsche Akademie i l’Institut Hang Ban (Youth Chinese Test), que certifiquen el seguiment i la consecució dels objectius previstos en els diferents programes lingüístics de cada un dels idiomes, en cada un dels cursos i depenent i atenent a l’evolució específica de cadascun dels nostres alumnes.

Abans d’acabar 3r d’ESO, i amb l’ajuda i guia dels especialistes, els tutors i els resultats de les avaluacions fetes a través del Departament d’Orientació Psicopedagògica,  l’alumne podrà escollir l’itinerari que l’encamini cap al Batxillerat i als futurs estudis universitaris.