EDUCACIÓ EN VALORS

Educació en Valors | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

Els valors de l’escola són la columna vertebral que articula el procés acadèmic i personal de l’alumne de l’Agora International School Barceona en els tres pilars fonamentals en els quals es basa. El nostre programa està dissenyat en diferents estadis educatius que permeten atendre les necessitats formatives dels nostres alumnes en tot moment.

En cada una de les àrees de coneixement i aprenentatge es treballen els valors de l’escola, essent la seva adquisició part del dia a dia de l’alumne. Treballem les emocions des de ben petits, forjant una sèrie d’hàbits que són la base de tota persona disciplinada, respectuosa, bona companya.

Un altre dels principals valors de l’escola és el saber fer i saber estar. Per tal que sigui un fet, el saber fer és necessari per ser rigorós amb si mateix, complir les normes de manera constructiva i tenir autodisciplina. Saber estar és sinònim de ser digne i un ambaixador excepcional del nostre centre Agora International School Barcelona i del grup al qual pertany enfortint els llaços de fidelitat i pertinença.

L’excel·lència educativa té la seva base en l’excel·lència com a persona, per això des d’Educació Infantil es treballen els valors de l’escola. A partir dels hàbits i de les rutines del treball i de comportament del dia a dia, els nostres alumnes aconsegueixen interioritzar els valors d’esforç, autodisciplina, respecte per si mateix i pels altres, tolerància i, ja en les etapes d’ESO i Batxillerat, aconseguint el pensament crític i la capacitat de resolució de conflictes, així com un esperit emprenedor, d’investigació i d’innovació constant i continuada.

La participació en accions externes solidàries i per la comunitat al llarg del projecte educatiu i, de manera especial, en l’Educació Primària, suposa la posada en pràctica dels valors de l’escola i l’enfortiment de la solidaritat i l’empatia.