GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Gabinet Psicopedagògic | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

El Gabinet Psicopedagògic de l’Agora International School Barcelona compta amb una àmplia formació i experiència en l’àmbit de la psicologia infanto-juvenil, educativa, dificultats específiques d’aprenentatge, necessitats educatives especials, dificultats en la gestió emocional, altes capacitats i intervenció pedagògica i terapèutica.

La creació del gabinet Psicopedagògic neix de la voluntat del centre per dotar-se d’un instrument eficaç per complementar la labor educativa i docent, amb el seu principal objectiu, que es tracta d’atendre a la diversitat i particularitat de l’alumnat i establir un treball multidisciplinari, on es realitzi una línia d’actuació i objectius comuns.

Entenem l’atenció a la diversitat com el pilar que dóna sentit als programes i tècniques d’intervenció del Gabinet Psicopedagògic; ventall que contempla les dificultats específiques en l’àmbit educatiu i/o emocional. Les altes capacitats, les dinàmiques de grup, etc. Per tant, som conscients  de la importància d’adaptar els nostres recursos a les necessitats dels nostres alumnes, per facilitar el seu procés educatiu i potenciar les aptituds de cadascun.

La tasca que es du terme des del Gabinet Psicopedagògic, tant a alumnes com professors i familiars, és:

  • Programes de reforç educatiu individual o grupal, dins i fora de l’aula, amb l’objectiu d’ajudar i treballar les dificultats detectades d’aprenentatge.
  • Programes d’intervenció individualitzats que permeten desenvolupar habilitats específiques d’aprenentatge.
  • Programes de modificació de conducta: oferir a l’equip docent pautes d’actuació i estratègies per la reconducció de conductes inadequades.
  • Coordinació amb els professionals externs que realitzin un treball de suport educatiu i/o emocional amb algun dels nostres alumnes.
  • Tallers grupals: dins i fora de l’aula per treballar i potenciar valors socials i la intel·ligència/gestió emocional.
  • Orientació vocacional: Administració de proves psicopedagògiques que avaluen les aptituds intel·lectuals, interessos i preferències professionals.
  • Orientar i assessorar als docents en les seves demandes, així com en aquells casos d’alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Orientar i assessorar a les famílies en la posada en pràctica de pautes i estratègies eficaces per tot tipus de problemes.
  • Escola de Pares: reunions, debats, xerrades-col·loquis amb la finalitat de compartir les inquietuds de tots els membres de la comunitat educativa sobre els temes que desperten més interès per part de les famílies.