OFERTA EDUCATIVA

Agora International School Barcelona disposa d’autorització administrativa per impartir tots els nivells educatius. Una oferta educativa adaptada a les múltiples necessitats dels estudiants, en un ambient d’estudi que promou un esperit acadèmic i personal, ajudant-los a aconseguir les seves metes en cada una de les etapes de la nostra oferta educativa.

Educació Infantil

Educació Infantil és l’etapa fonamental de tot el procés educatiu, ja que en ell es consoliden els fonaments de tot el cicle escolar. L’estimulació des de ben petits, a través d’un programa multidisciplinari complet, permet un bon creixement dels nens d’una manera global.

Educació Primària

A l’etapa d’Educació Primària treballem un conjunt d’hàbits que afavoreixen la consolidació de valors de caràcter individual tals com l’autonomia, l’esperit crític, la iniciativa, la responsabilitat i l’autoregulació, junt amb valors de caràcter col·lectiu.

Educació Secundària

El principal objectiu en l’etapa d’Educació Secundària és facilitar a tots els nostres alumnes els recursos necessaris per aconseguir un esperit crític, analític i racional que els permeti participar de manera activa i eficient en la societat en la que vivim.

Batxillerat

Preparem al nostre alumnat de Batxillerat amb rigorositat, responsabilitat i obstinació, de manera que puguin aconseguir els millors resultats i d’aquesta manera puguin accedir, sense cap dificultat, als estudis superiors amb l’èxit garantit.

Batxillerat Internacional

Amb el Batxillerat Internacional, els estudiants podran finalitzar els seus estudis obtenint la doble titulació en el Batxillerat Nacional i l’Internacional. Uns estudis enfocats cap a una projecció internacional, que els permetrà accedir a les universitats més prestigioses.