EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Educació Primària | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

A l’etapa d’Educació Primària treballem un conjunt d’hàbits que afavoreixen la consolidació de valors de caràcter individual, tals com l’autonomia, l’esperit crític, la iniciativa, la responsabilitat i l’autoregulació, i també valors de caràcter col·lectiu com la cooperació, la solidaritat, el respecte i la tolerància, conjuntament amb valors procedimentals com el diàleg, la disposició per la resolució de conflictes i la presa de decisions i accions conjuntes, aprofitant la base realitzada a Educació Infantil i consolidant una educació íntegra per les etapes d’Educació Secundària i de Batxillerat.

Amb l’objectiu de contribuir a una educació integral mitjançant el treball d’aquests valors, l’etapa d’Educació Primària es fonamenta en:

  • El desenvolupament integral de l’alumne, afavorint la seva independència i assumint la responsabilitat del seu propi aprenentatge.
  • Afavorir una acció de tutoria personalitzada amb el doble objectiu de crear un entorn segur per l’alumne i mantenir una comunicació fluïda amb la família a través de diferents canals.
  • Desenvolupar estratègies de treball i utilitzar eines de resolució davant situacions comuns a l’aula i en la seva vida quotidiana.
  • Promoure i provocar situacions reals per l’ús de les tres llengües vehiculars del centre: anglès, català i castellà. Complementant el projecte lingüístic amb l’estudi del xinès mandarí i del francès o alemany a 6è de Primària.
  • Fomentar la creativitat a través de l’art, desenvolupant projectes relacionats amb diferents estils pictòrics i la música, ja que som una Escola Vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona i amb conveni amb l’Escolania de Montserrat.
  • Estimular la pràctica de l’exercici físic no solament per millorar les nostres habilitats motores, sinó que per poder treballar una educació en valors, aprofitant la nostra ubicació privilegiada, magnífiques instal·lacions i Club Esportiu.